• Search type

The Great Treatise on the Resonant Manifestations of Yīn and Yáng

黃帝內經素問 《陰陽應象大論》 Huáng Dì Nèi Jīng Sù Wèn: Yīn Yáng Yìng Xiàng Dà Lùn (Yellow Emperor’s Inner Classic, “Plain Questions” 5)[1] By Sabine Wilms This article was published in the Fall 2022 edition of the AIM Newspaper. Read the full paper for free. LINE ONE 黃帝曰︰陰陽者,天地之道也,萬物之綱紀,變化之父母,生殺之本始,神明之府也。 Huáng dì yuē︰Yīn yáng zhě, tiān dì zhī dào …